Verkosta voimaa ja vertaistukea

Osallisuutta ja mielen hyvinvointia omaishoitajien jaksamisen tueksi verkko-ohjelman ja vertaistukiryhmien avulla

GeroCenter toteuttaa STEA:n rahoittaman hankkeen, jossa vahvistetaan Keski-Suomen ja Pirkanmaan omaishoitajien mielen hyvinvointia, osallisuutta, elämänhallintaa ja digiosaamista. Hankkeessa jalkautetaan osaksi omaishoitoyhdistyksien toimintaa verkkopohjainen mielen hyvinvoinnin malli (OMApolku verkko-ohjelma), jonka vaikuttavuutta on aiemmin testattu GeroCenter-säätiön toteuttamassa ja Kelan rahoittamassa etäkuntoutushankkeessa ”Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen”. Uudessa hankkeessa OMApolku verkko-ohjelmaan yhdistetään vertaisryhmätapaamiset, joissa ohjaajina toimivat koulutetut vertaisryhmäohjaajat ja/tai omaishoitoyhdistysten työntekijät. Lisäksi hankkeessa luodaan materiaalia mallin kanssa työskentelevien tueksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hankkeessa myös lisätään yleistä tietoisuutta omaishoitajien mielen hyvinvoinnin tukemisen tärkeydestä.

Omaishoitoyhdistykset ja muut ikääntyneiden järjestöt ovat tulevaisuudessa avainasemassa tuettaessa omaishoitajien henkistä hyvinvointia ja jaksamista, sillä ne tavoittavat toiminnallaan useammin myös ne omaishoitajat, joilla ei ole omaishoitosopimusta kunnan kanssa. Toisaalta vaikeimmassa omaishoitotilanteessa elävät omaishoitajat eivät aina pääse osallistumaan edes yhdistysten toimintaan. Digitaaliset sovellukset, kuten hyvinvointia tukevat verkko-ohjelmat tarjoavatkin osallistumisen mahdollisuuksia myös niille omaishoitajille, joiden osallistuminen toimintaan muutoin olisi haasteellista. Kehittämällä omaishoitoyhdistysten mielen hyvinvointia tukevia menetelmiä digitaalisia työkaluja hyödyntäen voidaan palveluita kohdentaa entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin myös kaikkein haastavimmissa tilanteissa eläville omaishoitajille.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018 – 31.12.2021 ja se on osa STEA:n Elämänote-ohjelmaa.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Inka Pakkala, inka.pakkala@gerocenter.fi

Päivi Lappalainen, paivi.k.lappalainen@jyu.fi