Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterissä toteutetaan Kansaneläkelaitoksen (KELA) rahoittama tutkimus, jossa selvitetään erilaisten kuntoutusmallien vaikuttavuutta omaishoitajien psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen, Gerontologian tutkimuskeskuksen (Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos), Kuntoutus Peurungan ja Jyvässeudun Omaishoitajat ry:n kanssa.

Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää ja testata uudenlaista verkkomuotoista etäkuntoutusmallia ja tutkia sen vaikuttavuutta omaishoitajien psyykkiseen hyvinvointiin verrattuna perinteiseen omaishoitajien laitoskuntoutukseen sekä omaishoitoyhdistyksissä tarjottavaan toimintaan. Tutkimus toteutetaan näennäiskokeellisessa asetelmassa vertaamalla keskenään 1) 12-viikon etäkuntoutusta saavan ryhmän, 2) perinteistä laitoskuntoutusta saavan ryhmän ja 3) tavanomaista hoitokäytäntöä noudattavan ryhmän (ns. vertailuryhmä) muutosten eroja kuormittuneisuudessa, masennusoireissa ja elämänlaadussa 10 kuukauden seurannan aikana. Tutkimukseen osallistuvilta omaishoitajilta mitataan kyselylomakkeilla kuormittuneisuus, masennusoireet ja elämänlaatu intervention alussa, 4 kuukauden välimittauksissa sekä 10 kuukauden kuluttua tutkimuksen aloituksesta. Omaishoitajien kokemuksia etäkuntoutusinterventiosta arvioidaan avoimilla kysymyksillä tutkimuksen loppumittauksissa.

Etäkuntoutusta saava ryhmä osallistuu 12-viikon verkkopohjaiseen, hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmiin perustuvaan etäkuntoutusohjelmaan. Lisäksi etäkuntoutusinterventioon osallistuvat omaishoitajat saavat kukin oman tukihenkilön, joka seuraa omaishoitajan vointia intervention ajan. Tukihenkilöt antavat myös palautetta etäkuntoutukseen sisältyvistä harjoituksista omaishoitajille etäkuntoutuksen aikana.

Tutkimus tuottaa uutta, luotettavilla mittareilla kerättyä tietoa hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmiin perustuvan etäkuntoutusintervention vaikutuksista omaishoitajien kuormittuneisuuteen, masennusoireisiin ja elämänlaatuun. Lisäksi tutkimus tuottaa arvokasta tietoa verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention toteutettavuudesta Kelan kannalta keskeiselle kuntoutujaryhmälle omaishoitajille, joista valtaosa on iäkkäitä henkilöitä.

Tutkimus toteutuu 1.8.2016 – 31.7.2018 välisenä aikana. Tutkimushankkeen yhteyshenkilöinä Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterillä toimivat tutkijat Inka Pakkala (inka.pakkala@gerocenter.fi)  ja Päivi Lappalainen (paivi.k.lappalainen@jyu.fi)