Iäkkäät kuntoutujat

Kaksivaiheisen tutkimushankkeen tarkoituksena on aluksi selvittää akuutin sairastumisen kohdanneiden iäkkäiden henkilöiden päivittäistä fyysistä aktiivisuutta kuntoutumisprosessin alussa terveyskeskussairaalan osastolla ja kuntoutumisen jatkuessa kuntoutujan kotiuduttua. Lisäksi selvitetään fyysisen aktiivisuuden ja liikkumattomuuden yhteyksiä liikkumiskyvyn palautumiseen, elinpiirin laajuuteen ja kotona selviytymiseen erilaisten liikkumiskykyä heikentävien tuki- ja liikuntaelinten sairaus- ja vammatilojen, kuten alaraajojen ja selkärangan murtumien, alaraajojen nivelrikon, tekonivelleikkauksen ja kaatumisten jälkeen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitetään hankkeen aikana kehitetyn kuntoutujalähtöiseen tavoitteenasetteluun, liikuntaneuvontaan ja -harjoitteluun sekä tukihenkilötoimintaan perustuvan fyysisen aktiivisuuden edistämisintervention vaikutuksia kuntoutujien fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumiskyvyn palautumiseen ja elinpiirin laajuuteen sekä mahdolliseen uudelleen sairaalahoitoon joutumiseen.

Hankkeen päämääränä on edistää iäkkäiden sairaalahoitoon joutuneiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta niin, että vältytään katastrofaaliselta liikkumiskyvyn heikentymiseltä ja sairaalakierteeseen joutumiselta. Tavoitteena on siten edistää iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta asua kotonaan, liikkua elinpiirissään haluamallaan tavalla ja osallistua täysivaltaisesti yhteiskuntaan. Tärkeää on kiinnittää iäkkäiden kuntoutujien ja heidän lähipiirinsä sekä kaikkien kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden huomio fyysisen aktiivisuuden merkitykseen kuntoutumisen kannalta. Hankkeen tuottamaa tietoa tarvitaan kuntoutumista edistävien toimien suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi sekä terveydenhuollon toimintakulttuurien muutoksen tueksi.

Kolmivuotinen tutkimushanke käynnistyi maaliskuussa 2015. Sitä rahoittavat Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos terveyden edistämisen määrärahalla (STM) ja Kela kehittämishankerahoituksella. Hanke toteutetaan Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitoksen ja Gerontologian tutkimuskeskuksen sekä Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskussairaala Kyllön kanssa.

Tutkimushankkeen yhteyshenkilönä Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterissä toimii tutkija Katri Turunen, sähköposti: katri.turunen(at)gerocenter.fi

 

kela-logo