Kuntoutujan osallistaminen

Kuntoutujan osallistaminen

Tutkimuksessa tarkastellaan kahden erilaisen kuntoutujaryhmän 1) akuutisti sairastuneiden, moniammatillista kuntoutusta vaativien kuntoutujien ja 2) monimuotoista, usein käyttäytymisen hallinnan ongelmia omaavien kuntoutujien kehitysvammaisten osallistamista kuntoutustavoitteiden asettamiseen ja tavoitteiden seurantaan GAS-menetelmällä (Goal Attainment Scaling).

Ensimmäisen ryhmän kuntoutus tavoitteenasetteluineen alkaa Keski-Suomen keskussairaalaan vaativan kuntoutuksen osastolla ja toisen ryhmän Eteva kuntayhtymän Lahden, Hämeenlinnan tai Keravan Kehitysvammapsykiatrian yksikössä. Molempien ryhmien kuntoutuksen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta toteutuu puolen vuoden kuluttua tavoitteiden asettelusta kotiympäristössä. Tutkimuksessa seurataan 20 akuutisti sairastuneen kuntoutujan ja 20 kehitysvammaisen kuntoutujan kuntoutustavoitteiden asettamista ja tavoitteiden saavuttamista puolen vuoden aikana.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kuntoutujaa osallistavia tavoitteen asettamisen toimia käytäntöjä, arvioida tavoitteenasettamisprosessin aikana käytettävien menetelmien toimivuutta, tarkastella tavoitteiden saavuttamista ja siinä auttavia tekijöitä ja arvioida kahden kuntoutujaryhmän välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tavoitteiden asettamisprosessin osallistamisessa.

Kuntoutujan osallistaminen – hanke on Kelan rahoittama ja se toteutetaan yhteistyössä GeroCenterin, Jyväskylän yliopiston, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntoutustoiminnan vastuualueen sekä Etevan kuntayhtymän kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka on siirrettävissä osaksi yksilölähtöistä hoito- ja kuntoutuskäytäntöjä muillakin kuntoutujaryhmillä.

Hanke tuottaa tietoa siitä, minkälaiset käytännöt tukevat hyvää, kuntoutujaa osallistavaa tavoitteenasettamisprosessia ja siitä miten sairaalaympäristössä / kuntoutuslaitosympäristössä asetetut arkea tukevat tavoitteet ohjaavat kuntoutusmista kotiutumisen jälkeen. Kahta erilaista kuntoutujaryhmää vertailemalla saadaan tietoa näiden ryhmien samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista kuntoutujan osallistamisen näkökulmasta. Tuloksista on hyötyä kuntoutujalle, kuntoutusta toteuttaville palveluoganisaatioille ja palveluntuottajille sekä palvelun kustantajille.

Hanke toteutuu 1.1.2015-31.12.2016 välisenä aikana.

Yhteyshenkilöinä GeroCenterissä tutkija Tuulikki Alanko, tuulikki.alanko@gerocenter.fi

ja Mikkelin ammattikorkealussa tutkija Maarit Karhula, maarit.karhula@mamk.fi

kela-logo

Tutkimushanke päättyi 31.12.2016. Hankkeen loppuraportin lyhyt tiivistelmä on nähtävissä: http://gerocenter.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/paattyneet-hankkeet/

Hankkeesta tehty video on katsottavissa: https://youtu.be/vVqwIwg-s3s

ja koko loppuraportti luettavissa :

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/175226/Tyopapereita113.pdf?sequence=1