Taustaa

Keski-Suomen alueen vahva, monialainen ja monitasoinen vanhenemiseen liittyvä osaaminen on Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin keskeisenä toiminnan peruslähtökohtana. Korkealaatuinen perus- ja soveltava tutkimus sekä innovatiivinen kehittämistoiminta luovat mahdollisuuden ainutlaatuiselle toiminnalle.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterissä yhdistyvät toimijatahojen perustehtävät sekä erilaiset tutkimus-, koulutus- ja kehittämisyksikön ja palvelutoiminnan toimintakulttuurit ja –kontekstit. Toiminta perustuu yhteistyöhön, tasavertaiseen toimijuuteen, asiakaslähtöisyyteen, kestävään kehitykseen sekä eettisesti perusteltavissa oleviin toimintatapoihin.

Väestön ikääntymisen aiheuttamat haasteet yhteiskunnalle ja ihmisen vanhenemista koskevan tiedon nopea lisääntyminen asettavat väestötason toimijat uudenlaiseen tilanteeseen, jossa tarvitaan entistä monitieteisempää ja tieteidenvälistä lähestymistapaa tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä käytännön työn sovellutuksiin. Tutkittu tieto ei nykyisellä hallinto- ja toimintamallilla leviä riittävän nopeasti ja joustavasti käyttöön eikä edistä suuntamaan sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja tarkoituksenmukaisesti.

Terveydenhuollossa iäkkääseen väestöön suunnatut toimenpiteet painottuvat tällä hetkellä mm. sairauksien diagnostiikkaan ja niiden kliiniseen hoitoon. Hoidon seuranta, toimintakyvyn arviointi, toimintakyvyn tukemisen interventiot ja ennaltaehkäisevä toiminta ovat jääneet vähälle huomiolle. Ajankohtaista on pyrkiä hahmottamaan ja ottamaan käyttöön toimintastrategioita, joilla voidaan ylläpitää ja parantaa ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä.