Toimiva vuorovaikutus

Psykologi Thomas Gordonin tunne- ja vuorovaikutusmenetelmiin perustuva 12 h koulutus.

Kurssilla keskitytään vahvistamaan ihmissuhdetaitoja. Toimiva vuorovaikutus -kurssi soveltuu kaikille aikuisille, jotka haluavat kehittyä omissa puhumisen ja kuuntelemisen taidoissaan. Kurssi soveltuu erinomaisesti myös erilaisten työyhteisöjen kehittämiseen.

Harjoiteltavien vuorovaikutustaitojen avulla voidaan parantaa yhteistyön edellytyksiä mm. työtovereiden sekä asiakkaiden kesken. Ristiriitojen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien vähentyminen kohentaa työpaikan ilmapiiriä sekä parantaa työn laatua ja tuloksia. Toimiva vuorovaikutus -kurssilla puhumisen, kuuntelemisen ja ongelmanratkaisun taitoja harjaannutetaan monipuolisin käytännön harjoituksin. Harjoitusten keskiössä ovat omien ja toisten tunteiden ja tarpeiden rakentava ilmaiseminen ja ristiriitojen ratkominen siten, että molemminpuolinen kunnioitus säilyy.

Kurssilla käsitellään:

  • selkeää itseilmaisua niin, että tulee itse paremmin kuulluksi
  • kykyä kuunnella toista, niin että hän kokee tulleensa kuulluksi
  • taitoja antaa ja ottaa vastaan palautetta
  • puhumisen ja kuuntelemisen taitojen toimivaa vuorottelua niin, että vastakkain asettelu vähenee ja löydetään helpoimmin molempia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja

Työskentely koostuu teoriaopetuksesta sekä käytännön harjoituksista. Kurssin 12 h opetus voidaan toteuttaa esim. kahtena koko päivän koulutuksena tai vaihtoehtoisesti 3 x 4 h kokonaisuutena.  Kurssilaisille jaetaan materiaali. Kurssin lisenssin Suomessa omistaa GTI ry.